El projecte de catalogació de les rondalles catalanes

Les primeres catalogacions

La catalogació de les rondalles catalanes, d’acord amb el model de l’índex tipològic internacional va començar amb la tesi doctoral de Josep Antoni Grimalt (1975) dedicada a l’estudi de l’Aplec d’Alcover i amb les tesis de llicenciatura de Josep M. Pujol (1982), que va catalogar la resta de reculls catalans, tret del d’Amades, i de Carme Oriol (1984), que va estudiar les rondalles d’Amades i la seva dependència respecte de fonts anteriors. Julio Camarena i Maxime Chevalier també van incloure la catalogació de rondalles catalanes en el seu Catálogo tipológico del cuento folklórico español (1995-) i Carlos González Sanz es va ocupar de les rondalles catalanes de la Franja d’Aragó (1996, 1998).

L’existència de totes aquestes catalogacions feia necessària l’elaboració d’un catàleg tipològic de la rondalla catalana que unifiqués, actualitzés i completés aquestes aportacions anteriors.

L’any 2000, els professors Carme Oriol i Josep M. Pujol van aconseguir el finançament necessari per iniciar el projecte de catalogació de les rondalles catalanes. La primera tasca que es va realitzar va ser la creació de la base de dades RondCat i, durant els anys 2000 i 2001, s’hi va introduir la informació corresponent a un total de 4.819 rondalles que procedien dels repertoris folklòrics publicats en forma de llibre des de 1853 - any en què Manuel Milà i Fontanals va publicar a la Gaceta de Barcelona una vintena de resums de rondalles catalanes - fins al desembre de 2001 - data del final de la catalogació d’aquesta fase del projecte.

L’Índex tipològic de la rondalla catalana

Portada-llibre

Durant els anys 2002 i 2003 es va preparar l’edició impresa del catàleg a partir de la informació introduïda a la base de dades. Es van seleccionar únicament les fitxes que corresponien a tipus inclosos a l’índex internacional i el resultat va ser l’Índex tipològic de la rondalla catalana (Oriol/Pujol 2003), que cataloga 2.049 relats, apareguts en 82 aplecs de rondalles compilats per 54 folkloristes. El total d’arguments diferents representats puja a 546.

El catàleg s’estructura en els apartats següents: rondalles d’animals, rondalles meravelloses, rondalles religioses, rondalles d’enginy, rondalles del gegant beneit, contarelles i rondalles formulístiques.

A partir de l’Índex tipològic de la rondalla catalana, l’índex ATU inclou la referència sistemàtica al patrimoni rondallístic català.

L’Index of Catalan Folktales

Des de la publicació de l’Índex tipològic de la rondalla catalana han sortit nous llibres de rondalles. Les dades de totes aquestes rondalles han estat introduïdes al RondCat i, en el cas de tenir correspondència en l’índex internacional, s’han integrat a l’Index of Catalan Folktales (Hèlsinki: Suomalainen Tiedeakatemia 2008). Aquest nou índex actualitza el publicat en llengua catalana, inclou els canvis introduïts en el nou índex internacional ATU i incorpora les correccions de les errades detectades a l’Índex tipològic.

Les rondalles sense correspondència a l’índex internacional ATU

L’any 2005 es va iniciar una segona part del projecte de catalogació de les rondalles catalanes que no tenen entrada a l’índex internacional i que són aproximadament unes 3.000. En no tenir un argument que es correspongui amb els que estan descrits en l’índex internacional, aquestes rondalles corren el risc de quedar relegades a un segon terme en els estudis de rondallística i, al mateix temps, de veure limitada la seva difusió. Per aquest motiu, s’han integrat també al RondCat.

RondCat: el cercador de la rondalla catalana

L’any 2004, gràcies a l’ajut obtingut a través d’un projecte d’innovació docent de la Universitat Rovira i Virgili, i amb el suport tècnic informàtic del Servei de Recursos Educatius, es va construir l’aplicació “RondCat: Cercador de la rondalla catalana” que permet la consulta de la base de dades per internet. Aquesta aplicació s’ha anat millorant i ampliant a través d’altres projectes d’innovació docent aconseguits en successives edicions.

El RondCat facilita la consulta pública de la informació relativa a les rondalles catalanes publicades en el territori català i alhora és un instrument que en permet la revisió i l’actualització de forma permanent i sistemàtica.