Foto: Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya 25, núm. 246 (juliol, 1915): 217

Cels Gomis i Mestre

Cels Gomis i Mestre (Reus, 1841 - Barcelona, 1915), folklorista, excursionista, divulgador científic i poeta.

Format amb estudis d’enginyeria a Madrid i treballador en obres ferroviàries i de camins, va viatjar per bona part del territori estatal per motius professionals i va aprofitar aquests viatges per enriquir la seva col·lecció de variants folklòriques de gèneres diversos. D’ideologia revolucionària, proper inicialment al federalisme i vinculat, sobretot, a l’anarquisme, va ser una de les figures clau d'aquest moviment a la península i va estar en contacte amb els ideòlegs més importants d'aquesta època. Va escriure també obres de divulgació científica, va realitzar traduccions i va conrear la producció literària (sobretot, la poesia).

Vinculat a la naixent activitat excursionista de l'època, com a soci delegat de l’Associació d'Excursions Catalana, primer, i del Centre Excursionista de Catalunya, després, va publicar una gran quantitat d’articles sobre excursionisme i folklore a les pàgines dels butlletins i anuaris d’aquestes associacions. La seva ideologia progressista i la seva visió científica apareix reflectida en tota la seva producció, ja sigui política, folklòrica, excursionista, pedagògica o literària.

En l'àmbit folklòric es mostra contrari a la manipulació (en qualsevol sentit) dels materials recollits de la tradició oral i exemplifica aquesta posició, d’una banda, amb la recol·lecció de les variants i, de l’altra, amb la seva anotació, acompanyada sovint d’aclariments de tot tipus per a facilitar-ne la comprensió. Fruit de la seva ideologia anarquista i del mètode científic, recull aquest material per fer evident l’aspecte irracional d’aquest tipus de creences i el contraposa amb una perspectiva científica i racional, en la línia de treballar de cara al progrés.

D'entre la seva extensíssima producció folklòrica destaquen, a més dels nombrosos articles publicats en butlletins excursionistes, els seus reculls monogràfics dedicats a la Meteorologia i agricultura populars (1888), la Botànica popular (1891), la Zoologia popular (1910) i les creences sobre la lluna (1912). El seu nét, Cels Gomis i Serdañons, va recuperar part de la seva obra amb noves edicions de les Dites i tradicions populars referents a les plantes (1983) i la Meteorologia i agricultura populars (1998), així com amb la publicació pòstuma de La bruixa catalana (1987), de gran interès tant pel seu contingut com pel tractament temàtic. A la seva mort, l'any 2001, Gomis i Serdañons va cedir a l'Arxiu Municipal de Reus el fons personal del seu avi, que ha estat catalogat i es pot consultar.

Redacció: Emili Samper

Llibres
1884. Lo llamp y’ls temporals. Pròleg de Francesc Maspons i Labrós. Barcelona: Llibreria de D. Álvar Verdaguer, Folklore Català, Associació d’Excursions Catalana, Biblioteca Popular I.

1888. Meteorologia y agricultura populars ab gran nombre de confrontacions. Barcelona: Llibreria de D. Álvar Verdaguer, Folklore Català, Associació d’Excursions Catalana, Biblioteca Popular V; 2ª ed.:
a cura de Cels Gomis i Serdañons. Barcelona: Editorial Alta Fulla, Arxius del Folklore Català 3, 1998.

1891. Botànica popular ab gran nombre de confrontacions. Barcelona: Llibreria de D. Álvar Verdaguer, Folklore Català, Associació d’Excursions Catalana, Biblioteca Popular VI; 2ª ed.:
Dites i tradicions populars referents a les plantes. Barcelona: Montblanc-Martín/Centre Excursionista de Catalunya, 1983; 3ª ed.: Botànica popular catalana. La Bisbal d'Empordà: Sidillà Edicions, 2015.

1910. Zoologia popular catalana. Modismes, aforismes, creencias, supersticions, etc., etc. que sobre’ls animals hi ha a Catalunya, ab gran nombre de confrontacions. Barcelona: Tip. L’Avenç, Centre Excursionista de Catalunya, Biblioteca Folklòrica IX;
2ª ed.: Zoologia popular catalana. La Bisbal d'Empordà: Sidillà Edicions, 2014.

1987. La bruixa catalana. Aplec de casos de bruixeria, creences i supersticions recollits a Catalunya a l’entorn dels anys 1864 a 1915. Edició a cura de Cels Gomis i Serdañons. Barcelona: Editorial Alta Fulla, Arxius del Folklore Català 1; 2ª ed.: La bruixa catalana.
La Bisbal d'Empordà: Sidillà Edicions, 2016.

1999. La lluna segons lo poble. Facsímil de l’edició de 1912. Barcelona: Editorial Alta Fulla, El Calaix de Sota 6.


Articles
Diversos al Butlletí de l'Associació d'Excursions Catalana i al Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, entre d'altres.

Selecció de textos de l'autor
"Tota la saviesa, tota la ciència de les generacions passades es troba escampada entre els individus que componen el nostre poble. No sembla sinó que el llibre que la contenia s’hagi desenquadernat i que un cop de vent hagi escampat els seus fulls fins pels darrers racons de les nostres contrades". (Meteorologia i agricultura populars. 2ª ed. Barcelona: Editorial Alta Fulla, 1998 [1888], p 7).

"Lo que convé és recollir totes les preocupacions populars, no per a perpetuar-les, com creuen alguns, sinó per a destruir-les; conservant-les solament escrites per a què en temps a venir pugui el poble comparar son estat de progrés amb lo d’endarreriment en què vivien sos antepassats i vivim encara nosaltres avui". ("La Lluna segons lo poble". L’Avenç núm. 25 [29 de febrer, 1884]: 192).
Palomar, Salvador: "Cels Gomis i Mestre, cultura popular i cultura oberta". Introducció a Carme Puyol: Inventari del fons personal de Cels Gomis i Mestre. Reus: Publicacions de l’Arxiu Municipal de Reus 5, 2003, p. 9-14.

Prats, Llorenç: "Cels Gomis i la cultura tradicional". Dins Cels Gomis: La bruixa catalana. Barcelona: Alta Fulla, 1987, p. 5-31.

Prats, Llorenç: “Cels Gomis, l’excepcionalitat ideològica”. Dins El mite de la tradició popular. Barcelona: Edicions 62, Llibres a l’abast 237, 1988, p. 126-137.

Samper Prunera, Emili: "Cels Gomis i Mestre: biografia i narrativa folklòrica". Tesi doctoral. Tarragona: Departament de Filologia Catalana de la Universitat Rovira i Virgili, 2013. http://hdl.handle.net/10803/111095

Samper Prunera, Emili: De l'anarquisme al folklore: Cels Gomis i Mestre (1841-1915). Tarragona: Publicacions URV, 2013.

Samper Prunera, Emili: Les rondalles de Cels Gomis i Mestre. Edició, catalogació i estudi. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2015.