Andreu Ferrer i Ginard

Redacció: Caterina Valriu

1914. Rondaies de Menorca recollides i anotades. Vol 1. Ciutadella: Impremta de Viuda de Salvador Fábregas. Folklore Balear 1; 2a ed.: Rondaies de Menorca. 2 vol. Pròleg per Francesc de B. Moll. Menorca: Edicions Nura. Col·lecció Ahir i avui 3 i 7, 1984; reimpressió 1993: Edicions Nura – Editorial Sicoa; edició facsímil de la de 1914: Miquel A. Anglada Marquès, Ed. (Col·lecció Jamma 12), s.l. 2017.

1922. Cançonetes menorquines recollides i anotades per Andreu Ferrer Ginart. Artà: Tip. Cat. de A. Ferrer Ginart. Folklore Balear 2; 2a edició: Cançonetes menorquines. Pròleg d’Andreu Ferrer Artigues. Ciutadella: Nura, 1981.

1927. Ethologia de Menorca: o sien costums i preocupacions que se conserven en aquesta illa. Artà: Tip. Cat. de A. Ferrer Ginart. Folklore Balear 3; 2a edició: Etologia de Menorca. Introducció de Miquel Àngel Marquès. Ciutadella: Col·lectiu Folklòric de Ciutadella. Quaderns de Folklore 70: 2002.

1965. Folklore balear. Palma: Ediciones Cort.

1995. Costumbres de nuestra tierra.  Folklore balear. Pròleg de Gabriel Llompart. Palma: Edicions Cort.

2009. Llegendes de les Balears. Edició a cura de Josep Massot. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

(s.d.). Rondaies populars de diferents autors i païssos arretglades al mallorquí vulgar. Volum 1. Artà: Tip. Cat. de A. Ferrer.

Selecció de textos de l’autor
“Dins s’hort hi tenien sembrat un bon planter d’alfabreguera que era ben polit i ben alt. Era en s’estiu i perquè no s’assecàs el ‘vien de regar cada dia a mitjanit. Elles tres van fer uns pactes d’aixecar-se una vegada per hom a regar-la perquè no fos tan cansat per una tota sola.
Així ho feren: cada una, es dia que li pertocava, va anà a regar-la, i es dia que tocà a n’Espardenyeta, aquesta s’aixeca en camisa i se’n va dins s’hort. Se posa a regar s’alfabreguera i va veure que el rei que estava fumant amb una bona pipa ben llarga assegut damunt sa paret de s’hort i li va dir:
-Sa jove, me sabríeu dir quants d’ulls tenen aquestes alfabregueres?
-Quan vostè m’haurà dit quantes estrelles hi ha al cel jo li diré quants d’ulls tenen aquestes alfàbegues -va respondre ben xalesta n’Espardenyeta, i de veres va sortir de dins s’hort, i cap al llit s’ha dit.” (“N’Espardenyeta”. Dins Rondaies de Menorca. Menorca: Edicions Nura – Editorial Sicoa, 1993, p. 65-66).

Mas, para lograr que todos los interesados por la salvación y productividad del acervo cultural de nuestra región, se decidan a la conexión de los esfuerzos individuales, hay que conseguir aumentar el conocimiento del valor científico del Folklore, y la esencia, extensión, riqueza y encuadramiento de sus elementos.” (Folklore balear. Palma: Cort, 1965, p. 22).

“Así, todo ser substancial o accidental, todo sentimiento humano, toda producción, toda expresión hablada, cantada o gesticulada, todo suceso, toda acción, toda manifestación puede llegar a tener la consideración de folklórica si en ellas o en su referencia concurren las características ya indicadas, esto es: ser populares, inconscientes, anónimas y colectivas. Y como las poseen un sinnúmero de proverbios, dichos, canciones, consejos, tradiciones, leyendas, costumbres, creencias, supersticiones, juegos, entretenimientos, danzas, actitudes, gestos, etc., o sea todo cuanto el pueblo guarda o retienen por habérselo apropiado y lo expresa de una u otra forma, todo ello es del dominio del Folklore.” (Folklore balear. Palma: Cort, 1965, p. 23).
Coll Llompart, Margalida: La revista Tresor dels Avis (1922-1928). Memòria, paraula i folklore. Proemi per Caterina Valriu. Manacor: Edicions Món de Llibres (Premis Ciutat de Manacor), 2015.

Coll Llompart, Margalida: “Menorca en la revista Tresor dels Avis (1922-1928)”. Dins Randa nº 74 (2015): 71-91.

Coll Llompart, Margalida: “El recull de folklore menorquí (1912) d’Andreu Ferrer: font de materials inèdits”. Dins Vergés, A. i V. Vidal (eds.). Etnopoètica: arxius i materials inèdits, 2015, p. 111-126.

Miralles, Joan: “Conversa amb Don Andreu Ferrer i Ginard”. Lluc nº 601 (abril, 1971): 93-96.

Sans, Natàlia: “Andreu Ferrer: les cançons amb música”. Revista de Menorca, nº 86-2 (2002): 59-66.

Valriu, Caterina: “Imbricacions entre la llegenda i la balada: el cas del Comte Mal”. Dins Paraula viva: articles sobre literatura oral. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2008, p. 227-286.

Valriu, Caterina : “Les llegendes de les Balears d’Andreu Ferrer: temàtica i tipologies narratives”. Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana nº 71 (2015): 247-257.