Antoni M. Alcover i Sureda

Antoni Maria Alcover i Sureda (Manacor, 02.02.1862 – Palma, 08.01.1932), eclesiàstic, lingüista i folklorista.

Fill d’una família de pagesos benestants, va traslladar-se a Palma als 15 anys per estudiar al seminari. L’any 1886 va ser ordenat sacerdot i vicari de la parròquia de Manacor. Influït per Tomàs Fortesa, Marià Aguiló i altres escriptors romàntics, es va interessar des de molt jove per la llengua i la literatura catalanes i per la recollida de cançons i rondalles tradicionals.

El 1888, un cop nomenat catedràtic del seminari, on ensenyava història eclesiàstica, teologia i oratòria, hi va crear una assignatura d’història i llengua de Mallorca. L’any 1906 va organitzar i presidir el I Congrés Internacional de la Llengua Catalana i el 1911 va presidir la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans. També va ser director de la Comissió Editora de l’Edició de les Obres de Ramon Llull. Com a lingüista destaca, sobretot, per la publicació del Bolletí del Diccionari de la Llengua Catalana (1901-1936) i per la concepció i l’elaboració, amb Francesc de Borja Moll, dels 10 volums del Diccionari català-valencià-balear [1ª ed. 1926-1962].

Tot i que va arreplegar cançons i va publicar dos volums dedicats a la poesia oral, Vetlada de glosadors (1897) i Glosades (1907) d’Antoni-Vicenç Santandreu, la seva obra més coneguda i celebrada és l’Aplec de rondaies mallorquines d’en Jordi d’es Racó, que va anar constituint durant cinquanta anys a partir de les rondalles orals que va arreplegar en el seu cercle més proper de familiars i amics, sobretot al llevant de Mallorca i a Palma. Entre 1880 i 1931 va publicar les seves versions rondallístiques en la premsa mallorquina i barcelonina. El 1885 va publicar Contarelles d’En Jordi des Recó, que contenia cinc rondalles. El 1896 va aparèixer el primer volum de l’Aplec de rondaies mallorquines d’en Jordi d’es Racó amb una advertència preliminar en què explica quins n’havien estat els informants, quin mètode de feina havia seguit per arreplegar i reelaborar les rondalles i amb quina intenció havia dut a terme el recull. Entre 1897 i 1931 en va publicar 11 volums més, els sis primers dels quals van tenir diverses reedicions. Entre 1936 i 1972, Francesc de Borja Moll va reestructurar els 12 volums en 24 i hi va incorporar textos que Alcover havia deixat preparats per publicar però que havien romàs inèdits Amb motiu del centenari de l’aparició del primer volum, el 1996, Josep A. Grimalt i Jaume Guiscafrè van iniciar la publicació de l’edició crítica i anotada de l’Aplec de rondaies mallorquines d’en Jordi d’es Racó, de la qual fins al 2018 han aparegut set volums. Aquesta edició inclou la catalogació de les rondalles segons The Types of International Folktales (Uther 2004) i reprodueix les notes manuscrites que Alcover havia consignat en sis llibretes durant la fase de recollida de les rondalles. N’hi ha traduccions parcials a diverses llengües, sobretot a l’anglès, a l’alemany, a l’espanyol i al francès.

Redacció: Mercè Ferràs i Jaume Guiscafrè

Llibres
1885. Contarelles d’en Jordi des Recó. Pròleg de Tomàs Fortesa. Palma: Tipografia Católica Balear. 2ª ed.: Contarelles. 2 vols. Edició i pròleg de Josep A. Grimalt. Palma: Moll, 1982; 3ª ed.: Contarelles. 2 vols. A cura de Maria Pilar Perea. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2012.

1896. Aplec de rondaies mallorquines d’en Jordi d’es Racó. Vol. I. Palma: Tipografia Catòlica de Sanjuan; 2ª ed.: Palma: Estampa d’En Sebastia Pizà 1915; 3ª ed.: Palma: Estampa de Mossèn Alcover, 1925; 4ª ed.: Il·lustrat per Prat i Moll. Palma: Moll, 1960.

1897. Aplec de rondaies mallorquines d’en Jordi d’es Racó. Vol. II. Palma: Tipografia Catòlica de Sanjuan; 2ª ed.: Palma: Estampa de N’Amengual y Muntaner, 1907; 3ª ed.: Barcelona: Editorial Ibèrica, 1913; 4ª ed.: Palma: Estampa de Mossèn Alcover, 1925.

1898. Aplec de rondaies mallorquines d’en Jordi d’es Racó. Vol. III. Palma: Tipografia Catòlica de Sanjuan; 2ª ed.: Sóller: Estampa de La Sinceritat, 1913.

1904. Aplec de rondaies mallorquines d’en Jordi d’es Racó. Vol. IV. Palma: Tipografia Catòlica de Sanjuan; 2ª ed.: Il·lustrat per Francesc de Borja Moll. Palma: Estampa de N’Antoni Rotger, 1923; 3ª ed.: Il·lustracions i glossari de Francesc de Borja Moll. Sóller: Salvador Calatayud, 1934.

1909. Aplec de rondaies mallorquines d’en Jordi d’es Racó. Vol. V. Palma: Estampa dEn Felip Guasp i Vicens. 2ª ed.: Barcelona: Àlvar Verdaguer, 1924.

1913. Aplec de rondaies mallorquines d’en Jordi d’es Racó. Vol. VI. Palma: Estampa dEn Sebàstia Pizà; 2ª ed.: Il·lustrat per Francesc de Borja Moll. Palma: Estampa de NAntoni Rotger, 1923.

1916. Aplec de rondaies mallorquines d’en Jordi d’es Racó. Vol. VII. Sóller: Estampa de La Sinceritat.

1924. Aplec de rondaies mallorquines d’en Jordi d’es Racó. Vol. VIII. Barcelona: Àlvar Verdaguer.

1926. Diccionari català-valencià-balear: inventari lexicogràfic i etimològic de la llengua catalana en totes les seves formes literàries i dialectals. Obra iniciada per Antoni M. Alcover, redactada per Antoni M. Alcover i Francesc de B. Moll, amb la col·laboració de Manuel Sanchis Guarner i dAnna Moll Marquès. 10 vols. Palma: Moll, 1926-1962 (1ª edició).

1926. Aplec de rondaies mallorquines d’en Jordi d’es Racó. Vol. IX. Il·lustrat per Josep Moll i Casanoves. Palma: Estampa de Mossèn Alcover.

1929. Aplec de rondaies mallorquines d’en Jordi d’es Racó. Vol. X. Il·lustrat per Francesc de Borja i Josep Moll Casanoves. Palma: Estampa de Mossèn Alcover.

1930. Aplec de rondaies mallorquines d’en Jordi d’es Racó. Vol. XI. Il·lustrat per Francesc de Borja i Josep Moll Casanoves. Sóller: Salvador Calatayud.

1931. Aplec de rondaies mallorquines d’en Jordi d’es Racó. Vol. XII. Il·lustrat per Josep Moll i Casanoves. Sóller: Salvador Calatayud. 1936. Aplec de rondaies mallorquines d’en Jordi d’es Racó. 24 vols. Palma: Moll.

1936-72. [Reimpresa moltes vegades.] 1996-. Aplec de rondaies mallorquines d’en Jordi d’es Racó. Editat per Josep A. Grimalt amb la col·laboració de Jaume Guiscafrè. Mallorca: Moll. [Edició crítica, en procés.] 1996 [vol. I], 1998 [vol. II], 2001 [vol. III], 2006 [vol. IV], 2010 [vol. V], 2013 [vol. VI], 2017 [vol. VII].

Articles
1931. "Com he fet mon Aplec de rondaies mallorquines". Zeitschrift für romanische Philologie, vol. 51 (1931): 94-111.

Selecció de textos de l’autor
“Una cosa he de fer present: encara que public tots aqueixs toms, que no se’n venga cap esquiterell amb cinc sous quatre sous sobre si hi falta tal o qual rondalla! És segur que n’hi faltaran: unes perquè no les hauré afinades, altres perquè a mon entendre no hauran treta romana i altres perquè no les hauré trobades posadores. Com jo he fet aquest Aplec no comissionat de negú, sinó perquè me passà per l’escudeller de fer-lo, l’he fet així com he volgut: he posades les que m’han agradat; i les que no m’han agradat, no les he posades.” (“Advertència preliminar”, dins Aplec de rondaies mallorquines d’en Jordi d’es Racó, volum I, 1896: XIII)

“Si de cada rondalla s’havia de transcriure i publicar la versió de cada contador, ¿qui resistiria la lectura? Just la resistiria qualque folklorista especialisat; fora dels folkloristes, tothom hi faria barres i en fugiria com de la creu el dimoni. Conforme que cal recollir cada rondalla tal com la conta cada contador; però després el col·lector ha de treure de totes aqueixes versions, diferents i discordants, la forma que consideri més feel i acostada al sentit del poble, la forma que reproduesca amb més exactitud el caràcter, la manera de veure i sentir les coses que té el poble dins el qual viu tal rondalla.” (“Com he fet mon «Aplec de rondaies mallorquines»”, Zeitschrift für romanishe Philologie núm. 51, 1931: 97-98)
Grimalt, Josep A.: “La catalogació de les rondalles de Mn. Alcover com a introducció a llur estudi”. Tesi doctoral. Universitat de Barcelona, 1975.

Grimalt, Josep A.: “Classificació de les rondalles de mossèn Alcover: introducció a llur estudi”. Resum de la tesi doctoral. Universitat de Barcelona, 1979.

Grimalt, Josep A.: “Les «notes de rondaies» de mossèn Alcover, entre l’oralitat i l’escriptura”. Revista d’Etnologia de Catalunya núm 4 (1994): 58-67.

Grimalt, Josep A.: “Les rondalles de mossèn Alcover, entre el realisme i estil abstracte”. Dins Jaume Guiscafrè i Antoni Picornell (eds.): Actes del Congrés Internacional Antoni M. Alcover. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2003, p. 563-579.

Guiscafrè, Jaume: Es jaquet d’en Jordi des Racó. Manacor: Institució Pública Antoni M. Alcover, 2017.

Janer Manila, Gabriel: Com una rondalla: els treballs i la vida de mossèn Alcover. Palma: Moll, 1996.

Oriol, Carme: “Antoni M. Alcover, col·lector i escriptor de rondalles”. Serra d’Or núm. 501 (setembre 2001): 48-50.

Oriol, Carme: “Els primers treballs catalogràfics de les Rondaies Mallorquines d’en Jordi des Recó”. Estudis de llengua i literatura catalanes 43. Miscel·lània Giuseppe Tavani 2. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2001, p. 185-201.

Oriol, Carme: “Influència de les rondalles d’Antoni M. Alcover en la configuració del corpus rondallístic de Joan Amades”. Randa núm. 50 (2003): 191-202.

Oriol, Carme: “Alcover, Antoni Maria (1862-1932)”. Dins Donald Haase (ed.): The Greenwood Encyclopedia of World Folktales and Fairy Tales, 3 vols. Westport/London 2008, vol 1, p. 25-26.

Valriu, Caterina: “Antoni Maria Alcover, el narrador generós”. Dins Carme Oriol i Emili Samper (eds.): Història de la literatura popular catalana. Alacant, Palma, Tarragona: Servei de Publicacions Universitat d’Alacant, Edicions Universitat de les Illes Balears i Publicacions Universitat Rovira i Virgili, 2017, p. 260-271.

Selecció de textos sobre l’autor
“Quan l’Aplec se sotmet a judici, inevitablement se’n discuteix l’autenticitat. S’ha dit que, en folklore, és autèntic allò que el poble és capaç d’assumir com a propi. Un mèrit que no li podrà negar ningú és el d’haver-se guanyat una acceptació popular que no ha obtengut mai cap obra literària entre nosaltres. El públic mallorquí va reconèixer com a pròpies aquelles rondalles, fins i tot en l’aspecte verbal: N’Alcover emprava un llenguatge que no parla cap mallorquí; però molts de lectors, incapaços d’accedir a altres llibres escrits en català, no tenien dificultat per a entendre’l ni inconvenient de reconèixer-lo com a propi. En suma, si volem considerar erroni el mètode alcoverià des del punt de vista ‘científic’, és innegable que, gràcies als seus errors de mètode, posseïm una singular obra d’art.” (Josep A. Grimalt: “Introducció”, dins Aplec de rondaies mallorquines d’en Jordi d’es Racó, I. Mallorca: Moll, 1996, p. 24)